Job Alert: Travelling Ahead are seeking Engagement Officer for North Wales

2 December 2020
TGP CYMRU

TGP Cymru is looking for an Engagement Officer to work as part of their Travelling Ahead team to work across North Wales.

 

Employer/Cyflogwr:

TGP Cymru

Position/Swydd:

Engagement Officer  / Swyddog Ymgysylltu

Location/Lleoliad:

North Wales Flexible – home based in Covid 19 / Gogledd Cymru

Contract/Contract:

Temporary to September 30 2021 / Dros dro tan 30 Medi 2021

Hours/Oriau:

30 hours / 30 awr

Salary/Cyflog:

£23,080 pro rata

Closing Date/ Dyddiad Cau:

13 December / 13 Rhagfyr

Interview Date/Dyddiad y Cyfweliad:

17 December / 17 Rhagfyr

 

TGP Cymru is the leading Wales-based Children’s Rights and Advocacy Charity.

TGP Cymru has been providing services to vulnerable children, young people and their families across Wales for 18 years.

We are looking for an Engagement Officer to work as part of our Travelling Ahead team providing advice, advocacy and support to Gypsy, Roma and Traveller communities. You will take a lead on delivering and further developing our service across the North Wales local authority areas during a time of changing working methods due to Covid 19 measures.

If you have a commitment to supporting people to have a voice, tackling discrimination and making sure people get fair access to services and support we’d like to hear from you. This role is varied and involves direct contact with young people, adults and families as well as engaging with public bodies and third sector networks across North Wales. Applicants from Gypsy, Roma and Traveller communities are particularly encouraged to apply.

Applications are welcome from all sections of the community regardless of age, disability or racial origin. TGP Cymru welcomes applications from Welsh speakers.

Application pack from www.tgpcymru.org.uk, email: hradmin@tgpcymru.org.uk or telephone: 
029 2039 6974.

(We can only accept CVs with a completed application form).

Please note TGP Cymru normally appoint at the beginning of the salary scale.

TGP Cymru yw’r brif elusen Hawliau Plant ac Eirolaeth yng Nghymru.

Mae TGP Cymru wedi bod yn darparu gwasanaethau eiriolaeth a chymorth annibynnol i blant a phobl ifanc diamddiffyn a’u teuluoedd ledled Cymru ers 18 blynedd.

Rydym ni’n chwilio am Swyddog Ymgysylltu i weithio yn rhan o'n tîm Teithio Ymlaen yn rhoi cyngor, eiriolaeth a chymorth i gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

Byddwch chi’n arwain y gwaith o ddarparu a datblygu ein gwasanaeth ymhellach hyd a lled ardaloedd awdurdodau lleol Gogledd Cymru, yn ystod cyfnod o newid dulliau gweithio oherwydd mesurau Covid 19.

Os oes gennych chi ymrwymiad i gefnogi pobl i fod â llais, ymdrin â gwahaniaethu a sicrhau bod gan bobl gyfle teg i fanteisio ar wasanaethau a chymorth, hoffem ni glywed gennych chi . Mae'r swydd hon yn amrywiol ac yn cynnwys cyswllt uniongyrchol â phobl ifanc, oedolion a theuluoedd yn ogystal ag ymgysylltu â chyrff cyhoeddus a rhwydweithiau trydydd sector ledled Gogledd Cymru. Mae ymgeiswyr o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn arbennig yn cael eu hannog i ymgeisio.

Croesewir ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r  gymuned waeth beth fo’u hoedran, anabledd neu hil. Mae TGP Cymru yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.

Pecyn cais o www.tgpcymru.org.uk, e-bost:  hradmin@tgpcymru.org.uk neu ffoniwch:
029 2039  6974.

(Gallwn ond derbyn CVs gyda Ffuflen Gais wedi ei gwblhau).

Noder fod TGP Cymru fel arfer yn periodi as gychwyn y raddfa cyflog.

Charity No 1099878

Rhif Elusen 1099878

 


Category
Region