Travelling Ahead are looking for a new engagement officer!

24 November 2020
TGP Logo

TGP Cymru is looking for an Engagement Officer to work as part of their Travelling Ahead team working across Wales providing advice, advocacy and support to Gypsy, Roma and Traveller communities.

 

Employer/Cyflogwr:

TGP Cymru

Position/Swydd:

Engagement Officer / Swyddog Ymgysylltu

Location/Lleoliad:

Flexible – home based in Covid 19 / Hyblyg – gweithio gartref yn ystod Covid-19

Contract/Contract:

Temporary to March 31st 2021 / Dros dro tan 31 Mawrth 2021

Hours/Oriau:

22.5 hours / 22.5 awr

Salary/Cyflog:

£23,080 pro rata

Closing Date/ Dyddiad Cau:

6 December / 6 Rhagfyr

Interview Date/Dyddiad y Cyfweliad:

8/9 December tbc / 8/9 Rhagfyr i’w gadarnhau

 

TGP Cymru is the leading Wales-based Children’s Rights and Advocacy Charity.

TGP Cymru has been providing services to vulnerable children, young people and their families across Wales for 18 years.

We are looking for an Engagement Officer to work as part of our Travelling Ahead team working across Wales providing advice, advocacy and support to Gypsy, Roma and Traveller communities.

If you have a commitment to supporting people to have a voice, tackling discrimination and making sure people get fair access to services and support we’d like to hear from you. This role is varied and involves direct contact with young people, adults and families as well as with local authority and third sector networks across Wales. Applicants from Gypsy, Roma and Traveller communities are particularly encouraged to apply.

Applications are welcome from all sections of the community regardless of age, disability or racial origin. - TGP Cymru welcomes applications from Welsh speakers.

Application pack from www.tgpcymru.org.uk email: hradmin@tgpcymru.org.uk or telephone: 
029 2039 6974.

(We can only accept CVs with a completed application form).

Please note TGP Cymru normally appoint at the beginning of the salary scale.

TGP Cymru yw’r brif elusen Hawliau Plant ac Eirolaeth yng Nghymru.

Mae TGP Cymru wedi bod yn darparu gwasanaethau eiriolaeth a chymorth annibynnol i blant a phobl ifanc diamddiffyn a’u teuluoedd ledled Cymru ers 18 blynedd.

Rydym ni’n chwilio am Swyddog Ymgysylltu i weithio yn rhan o'n tîm Teithio Ymlaen ar draws Cymru yn rhoi cyngor, eiriolaeth a chymorth i gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

Os oes gennych chi ymrwymiad i gefnogi pobl i fod â llais, ymdrin â gwahaniaethu a sicrhau bod gan bobl gyfle teg i fanteisio ar wasanaethau a chymorth, hoffem ni glywed gennych chi . Mae'r swydd hon yn amrywiol ac yn cynnwys cyswllt uniongyrchol â phobl ifanc, oedolion a theuluoedd yn ogystal ag ymgysylltu â chyrff cyhoeddus a rhwydweithiau trydydd sector ledled Cymru. Mae ymgeiswyr o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn arbennig yn cael eu hannog i ymgeisio.

Croesewir ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r  gymuned waeth beth fo’u hoedran, anabledd neu hil. Mae TGP Cymru yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.

Pecyn cais o www.tgpcymru.org.uk, e-bost:  hradmin@tgpcymru.org.uk neu ffoniwch:
029 2039  6974.

(Gallwn ond derbyn CVs gyda Ffuflen Gais wedi ei gwblhau).

Noder fod TGP Cymru fel arfer yn periodi as gychwyn y raddfa cyflog.

Charity No 1099878

Rhif Elusen 1099878


Category
Region