Engagement Officer for Gypsy, Roma Traveller Advice and Advocacy Service

22 May 2017

Advert Travelling Ahead  Engagement Officers billingual (600px * 848px)

PLEASE DOWNLOAD PDF FILES FOR MORE INFO

Employer/Cyflogwr: 

Tros Gynnal Plant, Travelling Ahead – Gypsy, Roma Traveller Advice and Advocacy Service / Teithio Ymlaen – Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth i Sipsiwn, Roma a Theithwyr 

Position/Swydd: 

Engagement Officer/Swyddog Ymgysylltu 

Location/Lleoliad: 

1 x West Wales, 1 x North Wales 

1 x Gorllewin Cymru, 1 x Gogledd Cymru 

Contract/Contract: 

Hours/Oriau: 

West Wales – 22.5 hrs, North Wales – 30 hrs 

Gorllewin Cymru – 22.5 awr, Gogledd Cymru – 30 awr 

Salary/Cyflog: 

£23,998 - £27,668 

Closing Date/Dyddiad Cau: 

7th June 2017, 12:00 noon 

7 Mehefin 2017, 12 hanner dydd 

Interview Date/Dyddiad y Cyfweliad: 

West Wales – 13th June 2017, North Wales 22nd June 2017 

Gorllewin Cymru - 13 Mehefin 2017, Gogledd Cymru 22 Mehefin 2017 

 

Tros Gynnal Plant is the leading Wales-based Children’s Rights and Advocacy Charity. 

Tros Gynnal Plant has been providing services to vulnerable children, young people and their families across Wales for 14 years. 

We have recently taken over the established Travelling Ahead project and been awarded a Welsh Government contract to develop and deliver a new service to empower Gypsy, Roma and Traveller communities (children, young people and adults) across Wales to access their rights, address inequalities and tackle discrimination and are looking for suitably experienced people to join the team. 

Applications are welcome from all sections of the community regardless of age, disability or racial origin. Tros Gynnal Plant welcomes applications from Welsh speakers. 

For an informal discussion please contact Trudy Aspinwall, Team Manager on 07788412760. 

Application pack from www.trosgynnal.org.uk, email: hr.admin@trosgynnalplant.org.uk or telephone: 029 2039 6974. 

(We can only accept CVs with a completed application form). 

Please note Tros Gynnal Plant normally appoint at the beginning of the salary scale. 

______________________________________________________________________________________________________

 

 Tros Gynnal Plant yw’r brif elusen Hawliau Plant ac Eiriolaeth yng Nghymru. 

Mae Tros Gynnal Plant wedi bod yn darparu gwasanaethau eiriolaeth a chymorth annibynnol i blant a phobl ifanc diamddiffyn a’u teuluoedd ledled Cymru ers 14 blynedd. 

Yn ddiweddar rydym wedi dod yn gyfrifol am y prosiect Teithio Ymlaen ac wedi ennill contract gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu a darparu gwasanaeth newydd i rymuso cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr (plant, pobl ifanc ac oedolion) ledled Cymru i fanteisio ar eu hawliau a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau a gwahaniaethu ac rydym yn edrych am bobl â phrofiad priodol i ymuno â’r tîm. 

Croesewir ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned waeth beth fo’u hoedran, anabledd neu hil. Mae Tros Gynnal Plant yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. 

Am fanylion pellach cysylltwch ag Trudie Aspinwall ar: 07788 412760 

Pecyn cais o www.trosgynnal.org.uk, e-bostiwch: hr.admin@trosgynnalplant.org.uk neu ffoniwch: 029 2039 6974. 

(Gallwn ond derbyn CV's gyda Ffuflen Gais wedi ei gwblhau). 

Noder fod Tros Gynnal Plant fel arfer yn penodi as waelod y raddfa gyflog.